Kompetencecentret

Kompetencecentret dækker over forskelligartede forebyggende, foregribende og indgribende indsatser som skal støtte op omkring almenundervisningen. Al støtte ansøges via intern procedure. Kompetencecentret løser overordnet set opgaver indenfor følgende områder:

 • Supplerende undervisning (mindre 12 ugentlige lektioner) som er den mest almindelige faglige støtte der ydes (primært i hovedfagene dansk og matematik), herunder et særligt program for elever med dyslektiske udfordringer.
 • Specialundervisning (mindst 12 ugentlige lektioner) som består af faglig støtte kombineret med social støtte.
 • AKT (Adfærd Kontakt og Trivsel). Se nedenfor.
 • DA2 (Dansk som andetsprog) som er støtte i relation til den fagopdelte undervisning.

Den supplerende undervisning, specialundervisning, AKT og DA2 skal så vidt muligt tage udgangspunkt i de læringsfællesskaber som eleverne befinder sig i. Kompetencecentret stræber efter i højere grad at arbejde med forebyggende, konsulterende og vejledende indsatser. Den direkte ydede støtte skal så vidt muligt være koordineret med almenundervisningens lærere og helst integreres i almenundervisningen. Dette kan illustreres ved nedenstående figur:

Kompetencecentret har et tæt samarbejde med Inklusionscentret (tidligere PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

AKT indsatserne består af:

 • Forebyggende indsatser på udvalgte klassetrin.
 • Kollegial Supervision.
 • Sparringssamtaler med lærere/pædagoger.
 • Team-refleksionsmøde.
 • Observation i klassen.
 • Børnesamtaler.
 • Konflikthåndteringsforløb.
 • Forældremøder.
 • Samarbejdsbaseret konfliktløsning.
 • Vredeshåndtering (Bombekursus).
 • Marte Meo forløb.
 • Familieklassen.